Υπογραφή σύμβασης της ΔΕΥΑΝ για το έργο: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2,6 ΕΚ ΕΥΡΩ

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 17:06
Υπογραφή σύμβασης της ΔΕΥΑΝ για το έργο: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2,6 ΕΚ ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’

Υπογράφηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ» μεταξύ του κ. Κουτσογιάννη Νικόλαου, προέδρου της ΔΕΥΑΝ και του κ. Πολυζώη Γιώργου, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Νάουσας, οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού σε αντικατάσταση του υπάρχοντος καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της ΕΕΛ Νάουσας. Η εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση του εξοπλισμού θα τεθεί σε πρακτική δοκιμασία λειτουργίας επί συνεχόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών)

Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε μετά από υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» (απόφαση 57/25-2-2019 με ΑΔΑ: ΨΦΛΦΟΕΜΣ-8ΕΠ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την αρ. πρωτ. 18620/17-6-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: ΩΖΛΘ46ΜΤΛ6-5ΙΨ).

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κύριος Νίκος Κουτσογιάννης δήλωσε σχετικά:

« Με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών στο δήμο μας προχωράμε σε μία ακόμη σημαντική παρέμβαση, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Νέας τεχνολογίας ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σημαίνει εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού (εξυγίανση στον χώρο επεξεργασίας λυμάτων) και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα για καθαρότερο περιβάλλον»