Σημεία προσοχής στη φετινή φορολογική δήλωση.

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 17:59
Σημεία προσοχής στη φετινή φορολογική δήλωση.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΜSc

Μέχρι 29 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν και φέτος τη φορολογική τους δήλωση.

Παρακάτω αναλύονται τα βασικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους φορολογουμένους.

1)Μια κοινή φορολογική δήλωση για τους έγγαμους, με δύο εκκαθαριστικά σημειώματα.

Από φέτος κάθε σύζυγος θα έχει το δικό του εκκαθαριστικό. Στην κοινή φορολογική δήλωση βεβαιώνεται ξεχωριστά ο φόρος ή η επιστροφή και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Τυχόν χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό αφορά τον κάθε σύζυγο και μόνο!

Για παράδειγμα, ζευγάρι υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση και για τον σύζυγο προκύπτει επιστροφή φόρου 300 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο πληρωμή φόρου 400 ευρώ.

Τα δύο ποσά δεν θα συμψηφιστούν. Η σύζυγος θα πληρώσει τον φόρο και ο σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του φόρου ανεξαρτήτως από την οφειλή της συζύγου του.

2) Δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής δήλωσης ακόμα και για τα έγγαμα ζευγάρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι από φέτος υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης ακόμα και για τα έγγαμα ζευγάρια εφόσον υπέβαλλαν εγκαίρως την αίτηση τους στο taxis(μέχρι 28/02/2019).

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στο taxis, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του μητρώου της ΔΟΥ.

3) Δαπάνες με πλαστικό χρήμα.

Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών», αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 2018 μέσω καρτών ή  με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τη διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ αναλόγως του αριθμού των τέκνων.

Το ελάχιστο συνολικό ποσό των καταναλωτικών δαπανών που απαιτείται προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού (πραγματικού ή τεκμαρτού) εισοδήματος, ως εξής:

  • 10°/ο, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.
  • 15°/ο για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ
  • 20°/ο επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Προσοχή: Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το εισόδημά τούς με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσό που λείπει (ποσό αποδείξεων που συγκέντρωσαν μείον ποσό που απαιτείται).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, αλλά όχι από τη συλλογή των χειρόγραφων αποδείξεων, οιφορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

4)Νέοι 18 ετών και άνω.

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2018 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013), είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα (έστω και 1 ευρώ!!) ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

5) Αναδρομικά προηγούμενων ετών

Στις δηλώσεις κυρίως των συνταξιούχων και όχι μόνο παρατηρούμε την ύπαρξη αναδρομικών ποσών (εισπράχθηκαν το 2018 αλλά αφορούν προηγούμενα έτη) . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (μέχρι 31/12/2019).

Προσοχή: Τα αναδρομικά ποσά προηγουμένων ετών δεν επηρεάζουν καθόλου την φετινή φορολογική δήλωση (χρήση 2018).